Browsed by
Mesiac: máj 2016

Stanovy ?>

Stanovy

Stanovy Komory školských logopédov vo forme PDF si môžete stiahnuť tu : KŠL_Stanovy

Usmernenie k pôsobnosti ?>

Usmernenie k pôsobnosti

Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti odporúčame poradenským zariadeniam postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, vydaným MŠVVaŠ SR, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda. Usmernenie si môžete stiahnuť tu vo forme PDF: www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf

O nás ?>

O nás

Komora školských logopédov bola založená v roku 2014 ako prirodzený následok vyplývajúci z potrieb stavovského zastrešenia všetkých logopédov pracujúcich v rezorte školstva. Vychádza sa pri tom z definovania postavenia školského logopéda v zákone č. 317/2009 – z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch ako aj zo skutočnosti, že čoraz väčší počet školských logopédov nemalo vlastnú právnu platformu, ktorá by ich zastupovala a rovnako spájala.