Usmernenie k pôsobnosti ?>

Usmernenie k pôsobnosti

Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti odporúčame poradenským zariadeniam postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, vydaným MŠVVaŠ SR, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda.

Usmernenie si môžete stiahnuť tu vo forme PDF:

www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf


Comments are closed.