XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL ?>

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL

V dňoch 13.- 15. októbra 2016 sa v hoteli Patria na Štrbskom plese už tradične uskutoční pravidelná medzinárodná vedecká konferencia logopédov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia logopédov v spolupráci s Komorou školských logopédov.

V rámci konferencie zaznejú prednášky od:

Prof. Ageliki Nicolopoulou, ktorá založila a vedie naratívne laboratórium, kde ako vývinová psychologička v rámci sociokultúrnej vývinovej psychológie celoživotne skúma vývin naratív v oblasti produkcie i porozumenia, skúma vývinové roly a vzťahy naratív a hry, formovanie identity detí, vývin sociálnej kognície. Skúma vzťahy v skupine detí ako východisko pre učenie a vývin, analyzuje vývin budovania detskej literárnej gramotnosti a vplyvu orálneho jazyka a dlhodobo sa venuje analýze detských kníh.

Mgr. Hana Laciková, PhD. a Mgr. Michaela Hrmová sa predstavia s prednáškou „Terapia zajakavosti: reflexia a skúsenosti z praxe“. Príspevok pojednáva o ich dlhoročných odborných skúsenostiach v práci s deťmi so zajakavosťou. Dotknú sa kľúčových problémových tém ako je napríklad: predčasné uzatváranie diagnózy zajakavosť bez dôslednej diferenciálnej diagnostiky, nereálne a nešpecifické ciele terapie zajakavosti a intervencia bez zohľadnenia širokého spektra ovplyvňujúcich činiteľov. Podelia sa o svoje skúsenosti pri práci s rodičmi a deťmi so zajakavosťou a možnostiach riešenia ťažkostí vyvstávajúcich v intervencii. Budú hovoriť o nimi vytvorenom Komparatívno-integratívnom intervenčnom prístupe (KIIP-IDR) – ktorý využívajú pri práci s deťmi u ktorých sa prejavujú neplynulosti, u detí s incipientnou zajakavosťou ako i s deťmi s „fixovanou“ zajakavosťou. Ukážu niekoľko najpoužívanejších techník a metód.


Comments are closed.