Dávame do pozornosti ?>

Dávame do pozornosti

 V spolupráci so SAL sme vydali nový logopedický materiál na podporu tvorby príbehov:

Dejové postupnosti I a Dejové postupnosti II.

Prikladáme recenzie od p. Wiedermann a p. Adzimovej.

Mgr. Silvia Mináriková je autorkou diagnosticko – terapeutického materiálu Dejové postupnosti I. a Dejové postupnosti II., ktorý je cennou pomôckou v logopedickej praxi zameraný na stimuláciu naratívnych zručností u detí predškolského a školského veku. Autorka formou vlastne vytvorených ilustrácií – didaktických kariet obsahujúcich 10 tematických okruhov, každý pozostávajúci z viacerých sekvencií, ktoré sa viažu k centrálnej téme, vypĺňa priestor pre terapiu zameranú na zlepšenie schopnosti organizovať naratívne prehovory a stimulovať schopnosť tvoriť príbehy v rámci hrových aktivít. Schopnosť súvisle rozprávať na danú tému je citlivým indikátorom všeobecného vývinu jazykových schopností. Rozvoj naratívnych schopností je kľúčový pre osvojovanie si gramotnosti. V teoretickej časti autorka objasňuje teoretické východiská, metodické postupy ako využívať materiál pri terapii. Terapeutický materiál má svoje miesto v klinickej praxi logopédov, vhodný je pre učiteľov materských škôl, rodičov ako aj ostatných  dborných pracovníkov v poradniach a ambulanciách.

PhDr. Ingrid Wiedermann
klinická logopedička

 

 

S Novým rokom 2018 opäť prichádza na slovenský trh atraktívna kreatívno-odborná tvorba logopédky Mgr. Silvie Minárikovej s názvom „Dejové postupnosti I a II“. Didaktický materiál „Dejové postupnosti I“ obsahuje sadu kariet s postupnosťou deja vyjadreného pomocou 3 obrázkov, v „Dejových postupnostiach II“ je postupnosť deja vyjadrená pomocou 4 obrázkov. Obidve sady kariet sú určené na skvalitnenie rozprávačských schopností (naratív) u zdravých 3-6-ročných predškolákov. Zároveň sú vhodnou pomôckou pre kategóriu detí s už diagnostikovanou izolovanou poruchou rečového vývinu (oneskorený vývin reči, špecificky narušený vývin reči – dysfázia) alebo aj u starších detí s kombinovaným či viacnásobným postihnutím (napr. narušený vývin reči v kombinácii so sluchovým, mentálnym, telesným alebo zdravotným postihnutím). Predložený didaktický materiál obsahuje okrem sady kariet aj kvalitne a zrozumiteľne prepracovanú teóriu o význame príbehov v celkovom vývine dieťaťa, o jeho vzťahu k iným nadstavbovým poznávacím procesom – čítaniu a písaniu. Obsahuje tiež veľmi zrozumiteľne rozkrokovaný a najmä praktický návod (metodiku), ako s kartami pracovať. Preto „Dejové postupnosti I, II“ môžu v praxi využiť nielen špecialisti na narušenú komunikačnú schopnosť – logopédi, ale aj špeciálni aj liečební pedagógovia či psychológovia, ako aj pani učiteľky materských škôl. Bez obáv však môžu po nich siahnuť aj rodičia detí. Autorka aj v tomto prípade siahla po oblasti, ktorá je zohráva v rečovom vývine dieťaťa významné miesto a teoreticky i prakticky tak zaplnila medzeru na trhu.

Mgr. Silvia Adzimová
klinický logopéd


Comments are closed.