Pozvánka na Workshop školských logopédov, Trnava, 20.4.2017 ?>

Pozvánka na Workshop školských logopédov, Trnava, 20.4.2017

V priloženom súbore môžete nájsť pozvánku na workshop školských logopédov, ktorý sa uskutoční v Trnave, dňa 20.4.2017.  Prihlasovanie na workshop je do 12.4.2017 . Bližšie informácie (miesto konania akcie, program, kontakt) nájdete v priloženom súbore. (treba kliknúť na článok a potom na textový odkaz) Logopédia TT 20042017

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL ?>

XV. medzinárodná logopedická konferencia SAL

V dňoch 13.- 15. októbra 2016 sa v hoteli Patria na Štrbskom plese už tradične uskutoční pravidelná medzinárodná vedecká konferencia logopédov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia logopédov v spolupráci s Komorou školských logopédov. V rámci konferencie zaznejú prednášky od: Prof. Ageliki Nicolopoulou, ktorá založila a vedie naratívne laboratórium, kde ako vývinová psychologička v rámci sociokultúrnej vývinovej psychológie celoživotne skúma vývin naratív v oblasti produkcie i porozumenia, skúma vývinové roly a vzťahy naratív a hry, formovanie identity detí, vývin sociálnej kognície. Skúma…

Read More Read More

Stanovy ?>

Stanovy

Stanovy Komory školských logopédov vo forme PDF si môžete stiahnuť tu : KŠL_Stanovy

Usmernenie k pôsobnosti ?>

Usmernenie k pôsobnosti

Pri poskytovaní logopedickej starostlivosti odporúčame poradenským zariadeniam postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 2011-5566/23356:14-914, vydaným MŠVVaŠ SR, ktoré upravuje podrobnosti k pôsobnosti, zameraniu a vykonávaniu odborných činností školského logopéda. Usmernenie si môžete stiahnuť tu vo forme PDF: www.minedu.sk/data/files/4070_usmernenie.pdf

O nás ?>

O nás

Komora školských logopédov bola založená v roku 2014 ako prirodzený následok vyplývajúci z potrieb stavovského zastrešenia všetkých logopédov pracujúcich v rezorte školstva. Vychádza sa pri tom z definovania postavenia školského logopéda v zákone č. 317/2009 – z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch ako aj zo skutočnosti, že čoraz väčší počet školských logopédov nemalo vlastnú právnu platformu, ktorá by ich zastupovala a rovnako spájala.